PRIVACYBELEID UZIN UTZ NEDERLAND BV

We waarderen je interesse in onze onderneming. Gegevensbescherming heeft een zeer hoge prioriteit voor het management van UZIN UTZ Nederland B.V. Je kunt de internetsite van UZIN UTZ Nederland B.V. gebruiken zonder dat je hiervoor persoonsgegevens hoeft aan te geven. Als een betrokkene speciale bedrijfsdiensten wil gebruiken via onze website, kan het echter nodig zijn om persoonsgegevens te verwerken. Wanneer de verwerking van persoonsgegevens vereist is en daarvoor geen wettelijke grondslag bestaat, zullen we de betrokkene over het algemeen hiervoor om toestemming vragen.

Het verwerken van persoonsgegevens zoals de naam, het adres, e-mailadres of telefoonnummer van een betrokkene is altijd in overeenstemming met de General Data Protection Regulation (GDPR). De verwerking is eveneens in overeenstemming met de landspecifieke regelgeving voor gegevensbescherming die van toepassing is op UZIN UTZ Nederland B.V. Met deze verklaring willen wij iedereen op de hoogte brengen van de aard, de reikwijdte en het doel van de persoonsgegevens die wij verzamelen, gebruiken en verwerken. Daarnaast informeren wij betrokkenen in deze gegevensbeschermingverklaring over hun rechten in dit verband.

Als verwerkingsverantwoordelijke heeft UZIN UTZ Nederland B.V. een groot aantal technische en organisatorische maatregelen doorgevoerd om een maximale bescherming van persoonsgegevens te bieden die via deze websites worden verwerkt. Gegevenstransmissies via het internet kunnen in principe echter beveiligingslacunes hebben zodat een absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Om deze reden staat het iedere betrokkene vrij om persoonsgegevens aan ons door te geven via alternatieve middelen zoals per telefoon bijvoorbeeld.

1. Definities

De gegevensbeschermingverklaring van UZIN UTZ Nederland B.V. is gebaseerd op de terminologie die wordt gebruikt door Europese wetgever voor de invoering van de GDPR die in Nederland is vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onze gegevensbeschermingverklaring moet goed leesbaar en begrijpelijk zijn voor het grote publiek, onze klanten en zakelijke partners. Om deze redenen leggen we eerst de terminologie uit die we in deze verklaring gebruiken.

In deze gegevensbeschermingverklaring gebruiken we onder meer de volgende begrippen:

a) Persoonsgegevens

Persoonsgegevens betekent alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("de betrokkene”). Een identificeerbare natuurlijk persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een aanduiding zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online aanduiding of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

b) Betrokkene

Een betrokkene is een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens worden verwerkt door de verwerkingsverantwoordelijke.

c) Verwerking

Verwerking is een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedures, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken of wijzigen, selecteren, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.

d) Beperking van de verwerking

Beperking van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de verwerking ervan in de toekomst te beperken.

e) Profilering

Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarbij aan de hand van persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon worden geëvalueerd, met name met de bedoeling zijn of haar beroepsprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen te analyseren of te voorspellen.

f) Pseudonimisering

Pseudonimisering is het verwerken van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet meer aan een specifieke betrokkene kunnen worden gekoppeld zonder dat aanvullende gegevens worden gebruikt, mits deze aanvullende gegevens apart worden bewaard en technische en organisatorische maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden gekoppeld.

g) Verwerkingsverantwoordelijke of verwerker verantwoordelijk voor het verwerken

Een Verwerkingsverantwoordelijke of verwerker verantwoordelijk voor de verwerking is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt; wanneer de doelstellingen van en de middelen voor deze verwerking in EU-wetgeving of de wet van de Lidstaten worden vastgesteld, kan daarin worden bepaald wie de verwerkingsverantwoordelijke is of volgens welke criteria deze wordt aangewezen.

h) Verwerker

Een Verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

i) Ontvanger

Een Ontvanger is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, al dan niet een derde, aan wie/waaraan de persoonsgegevens worden verstrekt. Overheidsinstanties die mogelijk persoonsgegevens ontvangen in het kader van een bijzonder onderzoek overeenkomstig EU-wetgeving of de wet van de Lidstaten  gelden echter niet als ontvangers; de verwerking van die gegevens door die overheidsinstanties strookt met de gegevensbeschermingsregels die op het betreffende verwerkingsdoel van toepassing zijn.

j) Derde

Een Derde is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, niet zijnde de betrokkene, noch de verwerkingsverantwoordelijke, noch de verwerker, noch de personen die onder rechtstreeks gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken.

k) Toestemming

Toestemming van de betrokkene is elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling de verwerking van persoonsgegevens aanvaardt die hem betreffen.

2. Naam en adres van de verwerkingsverantwoordelijke

Verwerkingsverantwoordelijke voor doeleinden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), overige gegevensbeschermingwetten die van toepassing zijn in de Lidstaten van de Europese Unie en andere bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming is:

UZIN UTZ Nederland B.V.

Bouwstraat 18

7483 PA Haaksbergen

Nederland

Telefoon: +3153573573

E-mail: privacy.nl(at)uzin-utz.com

Website: nl.uzin-utz.com

3. Naam en adres van de gegevensbeschermingfunctionaris

De gegevensbeschermingfunctionaris van de verwerkingsverantwoordelijke is:

H. Bogerd

UZIN UTZ Nederland B.V.

Bouwstraat 18

7483 PA Haaksbergen

Nederland

Telefoon:+31 53 573 73 73

E-mail:privacy.nl(at)uzin-utz.com

Website:nl.uzin-utz.com

Elke betrokkene mag te allen tijde rechtstreeks contact opnemen met onze gegevensbeschermingfunctionaris met alle vragen en suggesties wat betreft gegevensbescherming.

4. Cookies

De internetpagina's van UZIN UTZ Nederland B.V. maken gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die in een computersysteem worden opgeslagen via een webbrowser.

Veel internetsites en servers gebruiken cookies. Veel cookies hebben een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie van de cookie. Het bestaat uit een tekenreeks waardoor internetpagina's en -servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke webbrowser waarin de cookie is opgeslagen. Zo kunnen bezochte internetsites en -servers de individuele browser van de betrokkene onderscheiden van andere webbrowsers die andere cookies bevatten. Een specifieke webbrowser kan worden herkend en geïdentificeerd aan de hand van de unieke cookie-ID.

Door het gebruik van cookies kan UZIN UTZ Nederland B.V. de gebruikers van haar website gebruiksvriendelijkere diensten bieden, iets wat niet mogelijk zou zijn zonder het plaatsen van cookies.

Door middel van een cookie kunnen de aanbiedingen en informatie op onze website worden geoptimaliseerd voor gebruikers. Cookies stellen ons in staat onze websitegebruikers te herkennen, zoals eerder gezegd. Het doel van dit herkennen is het gemakkelijker maken voor gebruikers om onze website te gebruiken. De websitegebruiker die cookies toestaat, hoeft bijvoorbeeld toegangsgegevens niet opnieuw in te voeren bij elk volgend bezoek aan de website. Dit wordt door de website zelf gedaan d.m.v. de cookie die in het IT-systeem van de gebruiker is opgeslagen. Een ander voorbeeld is de cookie van een winkelwagen in een webwinkel. De online winkel herinnert welke artikelen een klant in zijn of haar virtuele winkelwagentje heeft geplaatst aan de hand van de cookie.

De betrokkene kan op elk tijdstip het plaatsen van cookies door onze website voorkomen door de instellingen van de webbrowser aan te passen en zo het plaatsen van cookies definitief stoppen. Daarnaast kunnen opgeslagen cookies altijd worden verwijderd via een webbrowser of andere softwareprogramma's. Alle populaire webbrowsers bieden deze optie. Als de betrokkene het plaatsen van cookies in de webbrowser uitschakelt, kunnen niet alle functies van onze website volledig beschikbaar zijn.
 

5. Verzamelen van algemene gegevens en informatie

De website van UZIN UTZ Nederland B.V. verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie wanneer een betrokkene of geautomatiseerd systeem toegang verkrijgt tot de website. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. De volgende gegevens kunnen worden verzameld (1) de gebruikte browsertypes en versies, (2) het besturingssysteem dat wordt gebruikt om toegang te verkrijgen, (3) de website vanaf waar toegang wordt verkregen tot onze website (zogenaamde referrer), (4) de subsites, (5) de datum en tijd van de toegang tot de website, (6) het Internetprotocol Adres (IP-adres), (7) de internetprovider van de betrokkene, en (8) overige vergelijkbare gegevens en informatie die kunnen worden gebruikt in het geval van aanvallen op onze IT-systemen.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekt UZIN UTZ Nederland B.V. geen conclusies over de betrokkene. Deze informatie is vooral nodig om (1) de content van onze website correct weer te geven, (2) de content van onze website te optimaliseren evenals de reclame daarvoor, (3) de levensvatbaarheid van onze IT-systemen en websitetechnologie op de lange termijn te garanderen, en (4) rechtshandhavinginstanties informatie te verschaffen die nodig is voor de strafrechtelijke vervolging in het geval van een cyberaanval. Om die reden analyseert UZIN UTZ Nederland B.V. anoniem verzamelde gegevens en informatie statistisch met als doel de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging van onze onderneming te verhogen en een optimaal beschermingsniveau te garanderen voor de persoonsgegevens die wij verwerken. De anonieme gegevens van logbestanden op de server worden gescheiden opgeslagen van alle persoonsgegevens die een betrokkene verstrekt.

CONTACT

GEGEVENSBESCHERMING

Berry Pol
UZIN UTZ Nederland B.V.
Bouwstraat 18
NL-7483 PA HAAKSBERGEN
E-mail: berry.pol(at)uzin-utz.com

UZIN UTZ Nederland bv

Bouwstraat 18
NL-7483 PA HAAKSBERGEN
Telefoon: +31 53 573 73 73
E-Mail: nl(at)uzin-utz.com

Systèmes de pose pour les chapes, les revêtements de sols souples et les parquets

Machines et outils pour la preparation du support et la pose des revêtements de sol

Gamme complète de produits pour la pose, la rénovation et l’entretien des parquets

Revêtements de sol design en résine

Systèmes de pose pour le carrelage et la pierre naturelle

Outils de haute qualité pour la peinture, les enduits et les cloisons sèches